Lite avfall, stora utsläpp

I HUVUDSTADSREGIONEN producerade hushållen endast åtta procent av den totala mängden avfall år 2014. Enligt Helsingforsregionens miljötjänster förorsakade hushållsavfallet mer än 50 % av den totala mängden växthusgasutsläpp som avfall producerar i regionen. Hur är detta möjligt?

Orsaken till att hushållens andel av växthusgaserna är så stor är att en stor del av hushållsavfallet har varit blandavfall som hamnat på avstjälpningsplatsen. Detta innebär att sorteringsprocessen av avfall bör effektiveras. Europeiska unionen har börjat vidta åtgärder för att styra medlemsländerna till ett mer resurseffektivt Europa, där allt som går att återvinna också återvinns. Hushållens blandavfall som inte duger till återvinning förs till avfallskraftverk.