Sorteringscontainern för RÖÖRI flyttas till en ny plats

Sorteringscontainern för RÖÖRI på Västrahamnsgatan 18 flyttas till Utterhällsparken i mars 2019.

Vi måste flytta containern därför att det ska byggas på dess nuvarande plats. Containern flyttas till Utterhällsparken så att vi kan erbjuda invånarna i Utterhällen ett sorteringsrum för de avfallsfraktioner som inte får matas in i sopsugsystemet (glas, metall, skrymmande papp och skrymmande blandavfall).

Sorteringscontainern kommer att finnas kvar på sin nya adress i högst två år och flyttas bort när byggandet av Utterhällsparken inleds.

Området kring containern ska avgränsas med staket och containern och dess omgivning hållas snygga.

Vi informerar separat när containern är färdig att användas på den nya adressen.

Den nya adressen är UTTERHÄLLSPARKEN, 00180 HELSINKI.